Statut SO TZS

    Adobe Acrobat Reader iconStatut SO TZS
Prenesi dokument

I. SPLOŠNE DOLOČBE
II. NAMEN IN CILJI ORGANIZACIJE
III. ČLANSTVO
IV. ORGANI SODNIŠKE ORGANIZACIJE 
V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE SO TZS
VI. PRENEHANJE DELOVANJA ORGANIZACIJE
VII. VELJAVNOST STATUTA

      I. SPLOŠNE DOLOČBE

  1. člen
Sodniška organizacija (v nadaljevanju SO) je neprofitna strokovna organizacija teniških sodnikov, organizirana v okviru Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS), zavezana k strokovnosti pri zagotavljanju sodniških uslug na tekmovanjih v Sloveniji ter sodelovanju in druženju svojih članov na turnirjih in izven njih.

  2. člen
Ime sodniške organizacije je:
Sodniška organizacija Teniške zveze Slovenije.

  3. člen
Delovanje SO TZS ni časovno omejeno.

  4. člen
Sedež SO TZS je na sedežu TZS.

  5. člen
SO TZS deluje na območju Republike Slovenije (v nadaljevanju RS).

  6. člen
SO TZS sodeluje z drugimi organizacijami, zvezami ali društvi s podobnimi aktivnostmi v RS in izven nje.

  7. člen
Sodniška organizacija zastopa interese teniških sodnikov, ki so njeni člani. 

Na vrh

     II. NAMEN IN CILJI ORGANIZACIJE

  8. člen

Naloge in cilji SO TZS:
- zagotavljanje, delegiranje, organiziranje in nadzor sodniških služb na tekmovanjih v okviru TZS in na mednarodnih turnirjih na območju Slovenije,
- organiziranje in izvedba sodniških tečajev in izpitov za nove teniške sodnike,
- prijavljanje in pripravljanje kandidatov na mednarodne izpite za teniške sodnike,
- izvajanje obnovitvenih seminarjev in priprava strokovne literature,
- neposredno sodelovanje s tekmovalno-registracijsko komisijo (TRK TZS) pri pripravi sprememb tekmovalnega pravilnika TZS in sodelovanje z ostalimi komisijami in odbori TZS,
- povezovanje z mednarodnimi sodniš kimi organizacijami.

Na vrh

     III. ČLANSTVO

  9. člen

Član SO TZS je lahko vsak državljan RS ali tuji državljan, ki govori slovenski jezik in ima urejeno prebivališče v RS in opravljen izpit za teniškega sodnika.

  10. člen
SO TZS ima redne, častne in neaktivne člane, vodi pa tudi evidenco preminulih članov SO TZS.

  11. člen
Redni člani SO TZS so teniški sodniki, ki so opravili izpit za teniškega sodnika in plačali članarino za tekoče leto.

  12. člen
Redni člani SO TZS so kategorizirani v kategorije sodnikov, ki jih določa pravilnik o izobraževanju, kategorizaciji in delegiranju teniških sodnikov.

  13. člen
Redno članstvo v SO TZS preneha:
- s prostovoljnim izstopom,
- z neplačilom članarine v tekočem letu (sodnik, ki ni poravnal članarine, se v evidenci sodnikov evidentira kot neaktivni sodnik),
- z izključitvijo, 
- s smrtjo.
Če želi član SO prostovoljno izstopiti iz SO TZS, mora IO SO TZS poslati pisno izjavo o izstopu. 
Člana SO TZS se izključi iz SO TZS na podlagi sklepa disciplinske komisije SO TZS.

  14. člen 
Častne člane SO TZS imenuje izvršni odbor (v nadaljevanju IO) SO TZS, kandidate za častne člane pa lahko predlaga vsak član SO (redni ali častni). Častni člani so sodniki, ki so se še posebej izkazali s strokovnim delom oziroma so bili dejavni na organizacijskem področju v SO. Častni člani imajo protokolarno, po potrebi tudi posvetovalno funkcijo, vabljeni so na prireditve SO TZS, skupščino SO (kjer nimajo volilne nbsp;pravice), družabne dogodke SO ipd.

  15. člen
Neaktivni člani SO TZS so teniški sodniki, ki v tekočem letu niso plačali članarine. Sodniki ostajajo na seznamu neaktivnih teniških sodnikov štiri leta, odkar so zadnjič plačali članarino. Potem so s seznama neaktivnih sodnikov SO TZS izbrisani in se ne vodijo več kot člani SO TZS.

  16. člen
Pravice rednih članov SO TZS so, da:
- opravljajo naloge teniškega sodnika,
- volijo in so voljeni v organe SO TZS,
- sodelujejo pri delu in soodločajo v organih SO TZS,
- uresničujejo osebne interese na področju dejavnosti SO TZS,
- so seznanjeni s programom in poslovanjem SO TZS ter njegovim finančno-materialnim poslovanjem,
- predlagajo v obravnavo vprašanja interesov SO,
- predlagajo v obravnavo vprašanja o odgovornosti članov SO.

  17. člen
Dolžnosti rednih članov SO TZS so, da:
- spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov SO TZS,
- aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog SO TZS,
- vestno opravljajo dolžnosti teniškega sodnika in ob tem upoštevajo sodniški kodeks,
- se obvezno udeležujejo obnovitvenih seminarjev,
- prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane SO TZS
- redno plačujejo članarino,
- skrbijo za ugled SO TZS.

  18. člen
Višino članarine v dogovoru z IO SO TZS določa UO TZS, plačati se mora v tekočem letu. Plačana članarina v tekočem letu daje sodniku pravico do glasovanja na skupščini in pravico biti delegiran na tekmovanje.

Na vrh

     IV. ORGANI SODNIŠKE ORGANIZACIJE

  19. člen

Organi SO TZS so:
- skupščina SO TZS,
- izvršni odbor SO TZS,
- disciplinska komisija SO TZS in
- sekretar SO TZS.

  20. člen
Najvišji organ SO TZS je skupščina.

  21. člen
Redno volilno skupščino mora IO SO TZS sklicati vsaka štiri leta, najmanj 30 dni pred dnevom sklica z objavo dnevnega reda.
Gradivo za skupščino morajo člani prejeti najmanj 5 dni pred dnevom sklica skupščine.

  22. člen
Izredno skupščino mora IO SO TZS sklicati, kadar to zahteva:
- najmanj tretjina rednih članov SO TZS,
- UO TZS,
- večina članov IO SO TZS.

  23. člen
Skupščina na svojih sejah:
- obravnava poročilo predsednika IO SO, poročilo sekretarja SO in morebitna druga poročila,
- sprejema dopolnitve ali spremembe statuta SO TZS,
- sprejema politiko SO TZS,
- sklepa o pohvalah,
- na rednih in volilnih skupščinah voli člane IO SO TZS,
- na rednih in volilnih skupščinah voli predsednika IO SO TZS,
- spremlja delo IO SO TZS.

  24. člen
Sklepi skupščine so veljavni, če je na skupščini prisotna najmanj polovica rednega članstva SO TZS in za sklepe glasuje večina prisotnih. Kadar je prisotnih manj kot polovica članov, se glasovanje na skupščini preloži za 30 minut in nato nadaljuje, pod pogojem, da je prisotnih vsaj deset odstotkov rednega članstva.

  25. člen
Mandat IO SO TZS preneha s trenutkom, ko je na volilni skupščini izvoljen njen predsednik. Do izvolitve novega IO SO TZS in njegovega predsednika prevzame vodenje SO TZS predsednik skupščine. V kolikor na volilni skupščini člani IO SO TZS in njegov predsednik niso izvoljeni, do naslednjega sklica skupščine SO TZS samostojno vodi predsednik skupščine. Do izvolitve novega IO SO na izredni skupščini so zadnji člani IO SO dolžni sodelovati s predsednikom skupščine in opravljati tekoče posle.

  26. člen
Delovna telesa skupščine SO TZS so:
- predsednik skupščine in dva člana predsedstva skupščine,
- zapisnikar skupščine in
- verifikacijska komisija, ki jo sestavljata dva člana.
Vsi člani delovnih teles skupščine SO TZS, z izjemo zapisnikarja, morajo biti redni člani SO TZS.

  27. člen
IO SO TZS sestavlja pet rednih članov SO TZS. IO SO TZS je opravilno sposoben, v kolikor so v tekočem letu vsaj trije člani IO SO TZS poravnali članarino. V primeru opravilne nesposobnosti IO SO je IO SO dolžan v roku 90 dni od ugotovitve opravilne nesposobnosti sklicati izredno skupščino, na kateri poda predsednik IO SO svoj odstop, nato se izvedejo volitve novega IO SO in njenega predsednika.

  28. člen
IO SO izvoli skupščina SO z večino glasov prisotnih. Glasuje se o kandidatih za predsednika IO, ki pred glasovanjem predstavijo svoj program in svoje kandidate za člane IO.

  29. člen
Mandat IO SO TZS traja štiri leta.

 30. člen
Naloge IO SO TZS so:
- sklicevanje skupščine SO TZS,
- izvrševanje sklepov skupščine SO TZS,
- pripravljanje načrtov in programov dela SO TZS,
- predlaganje sprememb in dopolnitev statuta SO TZS,
- sprejem pravilnikov SO TZS,
- izvolitev sekretarja SO TZS,
- pripravljanje finančnih načrtov in nadzor nad porabo sredstev,
- predlaganje in sprejemanje kadrovskih rešitev,
- kategoriziranje sodnikov,
- predlaganje kandidatov na mednarodne izpite,
- imenovanje predavateljev in izpitnih komisij,
- organiziranje izobraževanja in obnovitvenih seminarjev,
- imenovanje nadzornikov,
- imenovanje disciplinske komisije,
- predlaganje disciplinskih postopkov,
- sodelovanje s tekmovalno-registracijsko komisijo TZS,
- informiranje članstva o delu SO TZS,
- po potrebi obveščanje UO TZS o svojem delu
- zastopanje interesov SO pri TZS.

  31. člen
Delo IO SO TZS vodi predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, ki ga med seboj izberejo člani IO SO.

  32. člen
Dolžnosti predsednika IO SO TZS, v njegovi odsotnosti pa podpredsednika, so:
- zastopanje in predstavljanje SO TZS,
- sklicevanje sej IO SO,
- organiziranje dela IO SO in drugih organov ter nadzor nad njimi,
- podpis pogodb v imenu SO TZS.

  33. člen
Disciplinska komisija SO TZS je sestavljena iz treh članov. Predsednik komisije in ostala dva člana morajo biti sodniki, ki so se izkazali na področju sojenja in imajo dolgoletne izkušnje.

  34. člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija:
- kršitve statuta in drugih aktov SO TZS in TZS,
- neizvrševanje sklepov organov SO TZS,
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu SO TZS.

  35. člen
Delo disciplinske komisije in disciplinske ukrepe ureja interni disciplinski pravilnik SO TZS.

  36. člen
Dolžnosti sekretarja SO TZS:
- pravočasno obveščanje sodnikov o delegacijah po elektronski pošti,
- iskanju zamenjav po odpovedi delegiranih sodnikov,
- strokovna pomoč sodnikom pri njihovem delu.

  37. člen
Sekretar SO TZS samostojno in po svoji presoji delegira sodnike na posamezna tekmovanja na območju RS. Pri delegiranju sodnikov se lahko posvetuje s člani IO SO TZS in s predstavniki TRK TZS.

  38. člen
IO SO TZS lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje dodatne komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi IO. Za svoje delo so komisije odgovorne IO SO.

Na vrh

     V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE SO TZS

  39. člen

Viri prihodkov SO TZS so:
- članarina,
- prihodki iz dejavnosti organizacije in naslova materialnih pravic,
- prispevki sponzorjev,
- javna sredstva,
- drugi viri.

  40. člen
Administrativno-finančni servis opravlja IO SO TZS preko pisarne TZS.
 
  41. člen
Finančne in materialne listine podpisuje predsednik SO TZS.

Na vrh

     VI. PRENEHANJE DELOVANJA ORGANIZACIJE

  42. člen

SO TZS preneha z delovanjem:
- po sklepu skupščine SO TZS z večino prisotnih rednih članov,
- po določilih Zakona o društvih.

Na vrh

    VII. VELJAVNOST STATUTA

  43. člen

Ta statut SO TZS je bil sprejet na skupščini SO TZS dne 19. 10. 2011 v Ljubljani in stopi v veljavo istega dne. Z dnem uveljavitve tega statuta prenehajo veljati določbe dosedanjega poslovnika SO TZS.

Na vrh


Ljubljana, 19. 10. 2011
Sodniška organizacija Teniške zveze Slovenije

SORODNE PANOŽNE ORGANIZACIJE

LogotipTZS itf ATP World Tour wta Davis Cup logom Fed Cup logom