Disciplinski pravilnik SOTZS

Adobe Acrobat Reader icon Disciplinski pravilnik SO TZS    Prenesi dokument
Adobe Acrobat Reader icon Sklep o imenovanju disciplinske komisije SO TZS    Prenesi dokument

 

  1. člen
Pravilnik (v nadaljevanju Pravilnik) o delovanju disciplinske komisije (v nadaljevanju DK) Sodniške organizacije Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju SO) ureja postopke delovanja komisije v primeru kršenja pravilnikov in sklepov organov Teniške zveze Slovenije (v nadaljevanju TZS) ter kodeksa Sodniške organizacije.

  2. člen
Pravilnik ureja tudi odgovornost za storjene disciplinske prekrške pri sojenju članov SO na tekmovanjih, ki jih organizira bodisi TZS bodisi kašen drug organizator.

  3. člen
DK SO TZS je disciplinski organ prve stopnje. Njeno delovanje ni namenjeno zgolj sankcioniranju prekrškov, ampak deluje predvsem kot nadzorno telo, njeni sklepi pa kot priporočila za obnašanje sodnikov v prihodnje.
Disciplinski postopek vodi disciplinska komisija treh članov. Imenuje jo Izvršni odbor SO (v nadaljevanju IO SO).

  4. člen
Pritožbe na drugi stopnji obravnava IO SO. Če je predsednik oziroma član disciplinske komisije tudi član IO SO se iz odločanja na drugi stopnji izloči.

  5. člen
Pravilnik določa disciplinski postopek, v katerem so zajeti:

 • začetek disciplinskega postopka,
 • predhodni postopek (suspenz),
 • vodenje disciplinskega postopka,
 • disciplinski prekrški,
 • disciplinske kazni in
 • pravica do pritožbe in ukrepi za zmanjšanje disciplinske kazni.

 

  6. člen
Nepoznavanje pravilnikov, sklepov organov TZS in kodeksa ne izključuje disciplinske odgovornosti in ni razlog za nekaznovanje, v kolikor so bili predpisi, pogodbe oziroma sklepi organov objavljeni na spletni strani TZS ali TZS SO, ali pa je bil storilec z njihovo vsebino neposredno seznanjen oziroma o njih obveščen.

  7. člen
Odgovornost za storjeni disciplinski prekršek obstaja, če je bil disciplinski prekršek storjen z naklepom ali iz malomarnosti (površnosti).
Če je ugotovljena obdolženčeva odgovornost za več prekrškov, se najprej določita vrsta in višina kazni za vsak prekršek posebej, nato pa se izreče enotna kazen.

  8. člen
Sodnika se kaznuje tudi za poskus prekrška in sicer tako, kot če bi se prekršek zgodil, lahko pa se kaznuje mileje.
Oseba, ki napelje drugo k storitvi prekrška, se kaznuje, kot če bi prekršek storila sama.

  9. člen
Disciplinski postopek se uvede na podlagi prijave uradnih oseb ali registriranih teniških klubov, sodnikov, staršev, gledalcev, novinarjev oziroma ostalih udeležencev na tekmovanju, lahko pa ga uvede tudi sekretar IO TZS, člani IO SO TZS ali član disciplinske komisije na lastno pobudo, na podlagi izjav prič ali po pregledu dostopne dokumentacije.
Prijavo za prekršek je treba vložiti pristojnemu disciplinskemu organu v 15 (petnajstih) dneh od dneva, ko je bil prekršek storjen.
Omenjeni roki ne veljajo, če se je za njih iz dokumentacije in izjav prič izvedelo kasneje.
Disciplinskega postopka ni mogoče uvesti, če je od dneva, ko se je izvedelo za prekršek, preteklo več kot 15 (petnajst) dni.
Disciplinske kazni ni mogoče izreči po preteku 2 (dveh) let od storitve prekrška.

  10. člen
Prijavo se naslovi na elektronski naslov disciplinske komisije SO TZS (Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.), ki je dolžna najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni po prejetju prijave o uvedbi disciplinskega postopka in razlogih zanj obvestiti prijavljenega, ki ima pravico podati pisni zagovor v 15 (petnajstih) dneh od prejema obvestila o podani prijavi. O uvedbi postopka obvesti tudi prijavitelja in morebitne druge neposredno vpletene.

  11. člen
Po prejetju zagovora iz prejšnjega člena tega Pravilnika oziroma po preteku roka za zagovor je disciplinska komisija dolžna v 15 (petnajstih) dneh sprejeti odločitev o disciplinski odgovornosti prijavljenega sodnika.
IO SO TZS lahko podaljša rok odločitve na prošnjo disciplinske komisije še za 15 (petnajst) dni.

  12. člen
V primeru, da se disciplinski postopek vodi proti nekomu od članov disciplinske komisije, IO SO za ta primer imenuje novega člana disciplinske komisije.
V primeru, da je v disciplinskem postopku član IO SO, se mora v primeru podane pritožbe, ta član izločiti iz odločanja IO SO na drugi stopnji.

  13. člen
V času postopka disciplinska komisija pridobi izjave udeležencev v postopku in morebitnih prič.

  14. člen
Pisni sklep disciplinske komisije vsebuje:

 • navedbo osebe, ki je predlagatelj disciplinskega postopka,
 • opis disciplinskega prekrška in dokazila zanj,
 • izrečeno disciplinsko kazen.

 

  15. člen
Pri izbiri disciplinske kazni in njeni odmeri disciplinska komisija upošteva stopnjo odgovornosti storilca, olajševalne in oteževalne okoliščine. Ponavljanje disciplinskih prekrškov istih storilcev povzroči izrek strožje kazni od prejšnje.

  16. člen
Evidenco o izrečenih disciplinskih kaznih vodi predsednik disciplinske komisije. Na spletni strani IO SO je objavljen spisek sodnikov s prepovedjo delovanja.

  17. člen
Disciplinske kazni so:

 • opomin,
 • izrek denarne kazni v višini 1 (ene) sodniške takse po ceniku TZS za tekmovanje, na katerem se je prekršek zgodil,
 • izrek denarne kazni v višini 2 (dveh) sodniških taks po ceniku TZS, za tekmovanje, na katerem se je prekršek zgodil,
 • prepoved opravljanja funkcije vrhovnega (glavnega) sodnika od 1 meseca do 1 leta,
 • doživljenska prepoved opravljanja sodniške funkcije.

V primeru izreka kazni v funkciji vrhovnega sodnika, lahko le ta v tem času opravlja funkcijo glavnega sodnika, in obratno. Komisija lahko izreče tudi prepoved opravljanja obeh funkcij, v primeru da je storjeni prekršek povezan tako s funkcijo vrhovnega sodnika kot s funkcijo glavnega sodnika.
V primeru, da komisija pri dogodku ne ugotovi prekrška, lahko kljub temu poda svoje mnenje.

  18. člen
Proti sklepu disciplinske komisije je dovoljena pritožba na IO SO v roku 15 (petnajstih) dni od prejetja sklepa. Vložita jo lahko samo prijavljeni sodnik ali tisti, ki je podal prijavo.

  19. člen
O pritožbi odloča IO SO s sklepom, s katerim se sklep prvostopenjskega disciplinskega organa:

 • potrdi,
 • spremeni,
 • razveljavi in zadevo vrne disciplinski komisiji v ponovno obravnavo.

Pritožbeni postopek mora biti končan najkasneje v 30 (tridesetih) dneh od konca pritožbenega roka.

Odločitev IO SO je dokončna.

Disciplinski pravilnik Sodniške organizacije TZS je sprejel Izvršni odbor Sodniške organizacije TZS na seji 2. 1. 2013.